Penyata imbangan

Neraca adalah laporan yang merangkum semua aset, liabiliti, dan ekuiti entiti pada satu titik waktu tertentu. Biasanya digunakan oleh pemberi pinjaman, pelabur, dan pemiutang untuk menganggarkan kecairan perniagaan. Neraca adalah salah satu dokumen yang disertakan dalam penyata kewangan entiti. Dari penyata kewangan, kunci kira-kira dinyatakan pada akhir tempoh pelaporan, sementara penyata pendapatan dan penyata aliran tunai merangkumi keseluruhan tempoh pelaporan.

Item baris biasa yang termasuk dalam kunci kira-kira (mengikut kategori umum) adalah:

  • Aset: Tunai, sekuriti yang boleh dipasarkan, perbelanjaan prabayar, hutang piutang, inventori, dan aset tetap

  • Liabiliti: Akaun yang perlu dibayar, liabiliti terakru, pembayaran awal pelanggan, cukai yang perlu dibayar, hutang jangka pendek, dan hutang jangka panjang

  • Ekuiti pemegang saham: Stok, modal berbayar tambahan, pendapatan tertahan, dan stok perbendaharaan

Kumpulan item baris yang tepat yang disertakan dalam kunci kira-kira akan bergantung pada jenis urus niaga perniagaan yang terlibat dengan organisasi. Biasanya, item baris yang digunakan untuk kunci kira-kira syarikat yang berada di industri yang sama akan serupa, kerana semuanya berurusan dengan jenis urus niaga yang sama. Item baris disajikan mengikut urutan kecairannya, yang bermaksud bahawa aset yang paling mudah ditukar menjadi tunai disenaraikan terlebih dahulu, dan liabiliti yang dijelaskan untuk penyelesaian paling cepat disenaraikan terlebih dahulu.

Jumlah aset yang disenaraikan dalam kunci kira-kira harus selalu sama dengan jumlah semua liabiliti dan akaun ekuiti yang disenaraikan pada kunci kira-kira (juga dikenali sebagai persamaan perakaunan), yang mana persamaannya adalah:

Aset = Liabiliti + Ekuiti

Sekiranya ini tidak berlaku, kunci kira-kira dianggap tidak seimbang , dan tidak boleh dikeluarkan sehingga ralat rakaman perakaunan yang mendasari yang menyebabkan ketidakseimbangan tersebut telah dijumpai dan diperbetulkan.

Syarat yang serupa

Kunci kira-kira juga dikenali sebagai penyata kedudukan kewangan.

Artikel Berkaitan